Grąžinimo sąlygos

Teisė atsisakyti Sutarties, tinkamos kokybės prekių grąžinimo ir keitimo sąlygos
11.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų terminą turi teisę atsisakyti Sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
11.2. Apie Sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas „gražinimo formą“ arba pateikdamas aiškų raštišką pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo pateikiamas Pardavėjo prekybos vietose arba siunčiamas el. pašto adresu info@alma-lingerie.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą el. paštu, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
11.3. Pasinaudoti Sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas įgaliotas atsiimti prekę asmuo, gauna užsakytą prekę.
11.4. Taisyklių 11.3 punkte nustatytu terminu Pirkėjas taip pat turi teisę pakeisti nusipirktas tinkamos kokybės prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas Pardavėjui sumoka didesnės kainos dalį (skirtumą) arba Pirkėjui grąžinama permokėta kainos dalis (skirtumas).
11.5. Taisyklių 11 punkte nustatyta tvarka Pirkėjo grąžinamos (keičiamos) prekės privalo atitikti žemiau nurodytus reikalavimus:
11.5.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje ir nepažeistoje pakuotėje; 
11.5.2. Grąžinama prekė turi būti nenaudota ir nesugadinta; 
11.5.3. Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.); 
11.5.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta; 
11.5.5. Grąžinant prekę pateikiami šie dokumentai: užpildyta „grąžinimo forma“, prekės įsigijimą iš Pardavėjo patvirtinantys dokumentai, garantinis talonas (jei jis buvo išduotas); 
11.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas (keičiamas) prekes, kurios patenka į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintą „Mažmeninės prekybos taisyklių“ (toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės) 17 punkte išvardintų negrąžinamų ir nekeičiamų prekių sąrašą.
11.7. Pirkėjas nedelsiant, t. y. ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, savo išlaidomis turi grąžinti prekes Pardavėjui. Prekės grąžinamos Pardavėjo prekybos vietose arba siunčiamos pasinaudojant kurjerių tarnybos paslaugomis. Tuo atveju, jeigu prekės yra grąžinamos pasinaudojant kurjerių tarnybos paslaugomis, Pirkėjas privalo tinkamai jas supakuoti ir nurodyti teisingą Pardavėjo adresą. Pirkėjas prisiima visišką atsakomybę už šiame Taisyklių punkte nurodytų pareigų nevykdymą, dėl kurio Pardavėjui išsiųstas siuntinys buvo prarastas arba sugadintas siuntimo metu.
11.8. Pardavėjas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo grąžinamas prekes, grąžina Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, išskyrus Taisyklių 11.4 punkte numatytą prekių keitimo atvejį. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas pasirinko kitą, negu Pardavėjo pasiūlytas, prekių pristatymo būdą.
11.9. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas vadovaujasi Pirkėjo pareiškime dėl sutarties atsisakymo arba „grąžinimo formoje“ nurodytu mokėjimo būdu (bankinis mokėjimo pavedimas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą, mokėjimas grynaisiais pinigais Pardavėjo prekybos vietoje), išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas dėl pinigų grąžinimo būdo ir tvarkos susitaria kitaip.

12. Netinkamos kokybės prekių grąžinimo ir keitimo sąlygos
12.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos arba grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Mažmeninių prekybos taisyklių ir šių Taisyklių nustatyta tvarka.
12.2. Jeigu Pirkėjo gauta prekė neatitinka prekės kokybės reikalavimų, įtvirtintų Sutartyje, prekės aprašymo arba įprastų tai prekei keliamų reikalavimų, Pirkėjas savo pasirinkimu gali reikalauti iš Pardavėjo: 
12.2.1. Jeigu įmanoma, nemokamai pašalinti prekės trūkumus; 
12.2.2. Jeigu įmanoma, nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke; 
12.2.3. Proporcingai prekės trūkumams sumažinti kainą; 
12.2.4. Nutraukti Sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą, išskyrus tuos atvejus, kai prekės trūkumas yra mažareikšmis.
12.3. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę savo lėšomis ir transportu arba atlyginti Pirkėjui nekokybiškos prekės grąžinimo išlaidas. Prekės Pirkėjo gali būti grąžinamos Pardavėjo prekybos vietose arba siunčiamos pasinaudojant kurjerių tarnybos paslaugomis.
12.4. Pirkėjas netenka teisės remtis prekių neatitikimu ir grąžinti prekę Pardavėjui, jeigu prekės trūkumai atsirado dėl Pirkėjo arba trečiųjų asmenų kaltės, netinkamų prekės naudojimo, saugojimo, laikymo sąlygų, taip pat kai prekės trūkumai buvo prekių perdavimo metu ir Pirkėjo turėjo būti pastebėti, tačiau Pirkėjas į Pardavėją nesikreipė per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.
12.5. Pinigai yra grąžinami ne ilgiau nei per 14 dienų po to, kai prekė grįžta į Pardavėjo sandėlį. Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas grąžina bankiniu mokėjimo pavedimu į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas dėl pinigų grąžinimo būdo ir tvarkos susitaria kitaip.
12.6. Prekės, kurioms taikoma gamintojo garantija, jei jų garantinis terminas dar nėra pasibaigęs, prieš šalinant jų trūkumus, jas keičiant arba grąžinant už jas sumokėtus pinigus, turi būti patikrintos garantiniame servise, tam kad Pardavėjas įsitikintų, jog prekės gedimas neatsirado dėl Pirkėjo kaltės.

13. Atsakomybė
13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo veiksmus El parduotuvėje ir jos registracijos formose pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia klaidingus duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
13.2. Pirkėjas visiškai atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiems asmenims bei kylančias dėl to pasekmes.
13.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
13.4. Jei El. parduotuvėje yra nuorodos į kitų asmenų, įmonių, organizacijų ar kitus tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, nes tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir asmenims bei toms įmonėms neatstovauja.
13.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

14. Apsikeitimas informacija
14.1. Pardavėjas remdamasis šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute arba jo nurodytu kontaktiniu telefono numeriu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo El. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Konsultacijos el. paštu info@alma-lingerie.lt arba telefonu +370 683 07728 (darbo dienomis).

Keičiamą arba grąžinamą prekę siųsti:

LP EXPRESS terminalas

Veiverių g. 146, 46354 Kaunas, Kauno m. sav